GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9.00 - 18.00
SOBOTA: 10.00 - 15.00
OPŁATY U NOTARIUSZA

Notariusz pobiera nie tylko wynagrodzenie za dokonane czynności, ale także opłaty sądowe jak również podatki.Podatki

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych


 • Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC , który pobierany jest przy dokonywanej czynności. Podstawowa stawka podatku pobierana przez notariusza wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy (stosowana jest przy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, a także co do zasady od umowy pożyczki).

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 101 poz. 649 ze zm.), link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000860959

 • Podatek VAT


 • Czynności dokonywane przez notariusza opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 23% zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535).

 • Podatek od spadków i darowizn


 • Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  - dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  - darowizny, polecenia darczyńcy;
  - zasiedzenia;
  - nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

  Przy czym Notariusze pobierają i przekazują do właściwego urzędu skarbowego podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

  Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, zaś w pozostałych przypadkach wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny i stopnia pokrewieństwa darczyńcy oraz obdarowanego (tj. od grupy podatkowej do jakiej należy obdarowany).

 • Grupy podatkowe:

 • Do I grupy podatkowej od której pobierany jest podatek zalicza się teściów, zięcia i synową;
  do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  do grupy III - innych nabywców.
  Ustawa przewiduje także kwoty wolne od podatku w następującej wysokości:

  - 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  - 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  - 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

  Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

  Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

  Kwota nadwyżki w złotych Podatek wynosi
  ponad do
  1) Od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10 278 3%
  10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
  20 556 10 278 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
  2) Od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10 278 7%
  10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
  20 556 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
  3) Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10 278 3%
  10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
  20 556 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł


 • Przykłady:

 • A. Darowizna nieruchomości na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę (bez względu na jej wartość) – brak podatku, ponieważ należą oni do grupy osób zwolnionych z podatku na podstawie art. 4a powyższej ustawy.

  B. Darowizna nieruchomości o wartości 100 000 zł na rzecz osoby zaliczanej do I grupy (teściowie, zięć, synowa) – sposób wyliczenia podatku:

  100 000 zł – 9 637 zł (kwota wolna od podatku) = 90 363 zł.
  90 363 zł – 20 556 zł (zgodnie z powyższą tabelą) = 69 807 zł.
  69 807 zł x 7 % = 4 886,49 zł.
  4 886,49 zł + 822,20 zł = 5 708,69 zł (należny podatek).


  C. Darowizna nieruchomości o wartości 100 000 zł na rzecz osoby zaliczanej do II grupy (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych) – sposób wyliczenia podatku:

  100 000 zł – 7 276 zł (kwota wolna od podatku) = 92 724 zł.
  92 724 zł – 20 556 zł (zgodnie z powyższą tabelą) = 72 168 zł.
  72 168 zł x 12 % = 8 660,16 zł.
  8 660,16 zł + 1 644,50 zł = 10 304,66 zł (należny podatek).

  D. Darowizna nieruchomości o wartości 20 000 zł na rzecz osoby zaliczanej do III grupy (inni nabywcy):

  20 000 zł – 4 902 zł (kwota wolna od podatku) = 15 098 zł.
  15 098 zł – 10 278 zł (zgodnie z powyższą tabelą) = 4 820 zł.
  4 820 zł x 16 % = 771,20 zł.
  771,20 zł + 1 233,40 zł = 2 004,60 zł (należny podatek).

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 93 poz. 768 ze zm.), dostępna na naszej stronie w zakładce akty prawne.

 • Opłaty sądowe:

 • - założenie księgi wieczystej – 60 zł,
  - wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł,
  - od wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
  - wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności - pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
  - wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
  - wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł,
  - zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł,
  - połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości – 60 zł,
  - odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 zł,
  - sprostowanie działu I-O – 60 zł,
  dokonanie innych wpisów – 60 zł,

  *od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

 • Taksa notarialna

 • Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, które nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ

  z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564)

 • ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE.

 • § 1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

  § 2.1. Z zastrzeżeniem § 8-16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zwana dalej „maksymalną stawką”, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

  2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i § 4, za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.2)) albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496).

  3. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

  1) przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

  2) przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

  3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

  4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;

  5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

  6) przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;

  7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;

  8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

  § 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1) do 3000 zł - 100 zł;

  2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

  3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

  4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

  5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

  6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

  7) powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

  § 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

 • ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI NOTARIALNE.

 • ODDZIAŁ 1. AKTY NOTARIALNE.

 • § 5. Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem § 6 i 7.

  § 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

  2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

  3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

  4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

  5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

  7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.3)),

  8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

  9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

  10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

  11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,

  12) przebieg licytacji lub przetargu,

  13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

  14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

  15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

  15a) umowę deweloperską,

  16) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

  17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.4)),

  18) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, 19) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

  - maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.

  § 7,1. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

  2) losowanie nagrody,

  3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
  - maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3.

  2. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

  2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

  - maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3.

  § 8, Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł; 2) umowę majątkową małżeńską - 400 zł;

  3) testament - 50 zł;

  4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;

  4a) testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł;

  5) odwołanie testamentu - 30 zł;

  6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;

  7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;

  8) pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;

  9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

  § 9.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:

  1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;

  2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł;

  3) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;

  4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;

  5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000 zł.

  2. Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

  § 10. Maksymalna stawka wynosi:

  1) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł;

  2) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł;

  3) za sporządzenie innego protokołu - 200 zł.


  § 10a.1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

  1a. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł.

  2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.

  3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

  4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

  § 11.1. Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności ubocznych i nie mogą istnieć bez czynności głównej - za sporządzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą dla czynności głównej.

  2. W razie gdy poszczególne czynności między tymi samymi osobami dotyczą różnych przedmiotów, wartość tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynności przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynności przewidziane są różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdą czynność z osobna.

  3. Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdą czynność z osobna.


 • ODDZIAŁ 2. WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI.

 • § 12.1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

  2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.


 • ODDZIAŁ 3. POŚWIADCZENIA.

 • § 13. Maksymalna stawka wynosi:

  1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

  a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

  b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;

  2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł;

  3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;

  4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

  a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,

  b) w innym celu - 30 zł;

  5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

 • ODDZIAŁ 4. DORĘCZANIE OŚWIADCZEŃ.


 • § 14. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

 • ODDZIAŁ 5. PROTESTY.


 • § 15.1. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

  1) do 1000 zł włącznie - 5 zł;

  2) powyżej 1000 zł - 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

  2. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1.

 • ODDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI.


 • § 15a.1. Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”.

  2. Za czynność wymienioną w ust. 1, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi 50% stawki określonej w ust. 1.

  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu.

  § 16. Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

 • ROZDZIAŁ 3. ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA ZA DOKONANIE CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ POZA KANCELARIĄ NOTARIALNĄ.


 • § 17.1. Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

  1) w porze dziennej - 50 zł,

  2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł

  - za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

  2. Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.


 • Przykładowe wyliczenia

 • Umowa sprzedaży MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM z księgą wieczystą.

  Cena sprzedaży : 200 000,00
  Podatek od PCC : 4 000,00
  Taksa notarialna : 785,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 276,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 5 677,23

  Cena sprzedaży : 250 000,00
  Podatek od PCC : 5 000,00
  Taksa notarialna : 885,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 299,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 6 800,23

  Cena sprzedaży : 300 000,00
  Podatek od PCC : 6 000,00
  Taksa notarialna : 985,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 322,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 7 923,23

  Cena sprzedaży : 350 000,00
  Podatek od PCC : 7 000,00
  Taksa notarialna : 1 085,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 345,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 9 046,23

  Cena sprzedaży : 450 000,00
  Podatek od PCC : 9 000,00
  Taksa notarialna : 1 285,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 391,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 11 292,23

  Cena sprzedaży : 500 000,00
  Podatek od PCC : 10 000,00
  Taksa notarialna : 1 385,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 414,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 12 415,23

  Cena sprzedaży : 600 000,00
  Podatek od PCC : 12 000,00
  Taksa notarialna : 1 585,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 460,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 14 661,23

  Cena sprzedaży : 700 000,00
  Podatek od PCC : 14 000,00
  Taksa notarialna : 1 785,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 506,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 16 907,23

  Cena sprzedaży : 800 000,00
  Podatek od PCC : 16 000,00
  Taksa notarialna : 1 985,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 552,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 19 153,23

  Cena sprzedaży : 1 000 000,00
  Podatek od PCC : 20 000,00
  Taksa notarialna : 2 385,00
  Opłata za wniosek KW : 200,00
  Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
  Wartość VAT 23 % : 644,23
  Opłata sądowa : 200,00
  RAZEM : 23 645,23

  Copyright © Kancelaria Notarialna Aleksandra Reinhardt, Anna Turzyńska – Karakiewicz Notariusze Spółka Cywilna 2014